March 1 – 2022

Time: 10:15-12
Place: Online – Zoom
In Swedish

Chair: Erica Righard, Associate Professor, Malmö University

Sofi Jansson-Keshavarz, PhD Student, Linköping University
Vanna Nordling, Associate Senior Lecturer, Malmö University

Väntan på bostad: kommunala mobilitetskontrollerande praktiker

Abstract
Efter det ökade antalet människor på flykt som kom till Sverige under 2015, har restriktivare regler införts gällande migration och välfärd, två områden som även har blivit allt mer sammanlänkade. Sofi och Vanna presenterar en kommande artikel som undersöker hur den lokala rättigheten till bostad och bosättning länkas samman med den nationella regleringen av migration. Genom att studera implementeringen av en ny lag, bosättningslagen, som gör mottagandet av nyanlända migranter obligatoriskt för alla kommuner, analyseras mobilitetskontrollerande praktiker, med fokus på den väntan som skapas genom tillfälliga bostadslösningar. Sådana praktiker skapar långa perioder av osäkerhet, något som hindrar migranter från att kunna planera sin framtid. Detta påverkar i förlängningen även möjligheten till familjeåterförening och permanent uppehållstillstånd, något som är beroende av att den nyanlände finner en varaktig bostad och anställning.

Discussant: Henrik Emilsson, Researcher, Malmö university

Ebba Högström, Senior Lecturer, Blekinge Institute of Technology (BTH)
Lina Berglund-Snodgrass, Senior Lecturer, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Lokalisering av bostäder för särskild service i spänning mellan kommunal bostadsförsörjning och policyn “att leva som andra”

Abstract
Tjugofem år efter Psykiatrireformen och nedläggningen av de stora mentalsjukhusen är frågan om bostäder och stödinsatser för människor med psykisk funktionsnedsättning fortsatt aktuell. Frågan om lokalisering av bostäder med särskild service befinner sig mitt i spänningsfältet mellan ett kommunalt bostadsförsörjningsansvar och policyn om ”att leva som alla andra” (SoL kap5 §7). Hur gör kommunerna för att se till att det finns ändamålsenliga bostäder för gruppen och på vilka sätt samverkar socialförvaltningar med stadsbyggnadsförvaltningar i denna fråga? Med utgångspunkt i denna spänning kommer Ebba och Lina diskutera vilka synsätt som ligger bakom varför gruppboenden hamnar där de gör, vilka slutsatser som kan dras, samt vilka implikationer det har i ett bredare samhällsplaneringsperspektiv. Presentationen bygger på forskningen i projektet LEX: Hållbara livsmiljöer för psykiskt funktionshindrade. Att integrera bostadsplanering och välfärdsservice genom nya kollaborativa praktiker.

Discussant: Tapio Salonen, Professor, Malmö University