November 14 – 2023

Time: 14-15
Place: Online – Zoom
In Swedish

Chair: Martin Grander, Malmö University

Intersektionella perspektiv på boende som en arena för omställning

Pernilla Hagbert, Researcher in Urban and Regional Studies, KTH

Abstract
Debatten kring samhällsomställning har alltmer kommit att belysa motsättningarna mellan olika grupper och skapat en polariserad bild där den bilkörande och köttätande landsbygdsbon, den teknikvurmande radhusingenjören och den tågskrytande Stockholmsvegeterianen ställs mot varandra. Vilka normer kan synliggöras i hållbarhetsdiskursen och hur formar och formas maktrelationer kopplat till exempelvis kön, klass, etnicitet eller ålder föreställningar kring vem och vad som egentligen ska ställa(s) om? Presentationen ger utsnitt från Pernillas pågående forskning, men tar särskild utgångspunkt i det nu avslutade projektet ”Könad hållbarhet” som utforskade boendet som en arena för omställning, samt artikeln ”Taking the lead or following norms? Examining intersections of power in sustainability transitions in Swedish housing associations”. Artikeln baseras på en fallstudie av tre boendeföreningar (Brf samt lokal Hgf) och ger empiriska insikter kring hur hållbar omställning förstås och görs bland boende. Frågor kring för vem, vilken typ av kunskap som premieras och föreställningar av uppskalning av initiativ utgör hinder för mer inkluderande och verkligt transformativa ansatser till hållbarhet i boendet.

Discussant: Carina Listerborn, Professor in Urban Planning, Malmö University