6 april 2022

Tid: 10.15-12
Plats: Digitalt – Zoom
På svenska

Seminarieledare: Tapio Salonen, professor, Malmö universitet

Helena Bohman, universitetslektor, Malmö Universitet &
Mikael Mangold, forskare, RISE i Göteborg

Skillnader mellan allmännyttigt och privat fastighetsägande i flerbostadshusbeståndet – utfall i registerdata, framtida regelverk

Abstract
Genom att koppla samman fler års utdrag av fastighetsregistret och energideklarationerna så blir det möjligt att byggnadsspecifikt undersöka utvecklingen i flerbostadshus-beståndet de senaste åren. Datasetet har använts till en akademisk publikation och som underlag för lagförslag och utvärderingar av lagar för bostadssektorn. Resultat visar att i specifikt i de byggnader där medianinkomsten är som lägst så har privata fastighetsägare registrerat färre större renoveringar och samtidigt höjt hyrorna mer än allmännyttiga fastighetsägare mellan åren 2014 och 2020.

Kommentator: Martin Grander, biträdande universitetslektor, Malmö universitet

Jennie Gustafsson, kulturgeograf, Stockholms universitet och gästforskare vid Malmö universitet

Hyresrättens plats: hyresmarknad och kommunal styrning i Malmö

Abstract
Jennie presenterar sin avhandling om hyresmarknaden och kommunal styrning i Rosengård och Malmö. Inspirerad av teoretiska perspektiv på den lokala staten, finansialisering, och bostadssystemiska skiften diskuterar avhandlingen vilken roll hyresmarknaden har inom dagens kommunala styrning. Avhandlingen studerar marknadiseringen av allmännyttan på lokal nivå, privatisering av allmännyttan och stadsförnyelse (Culture Casbah-projektet) och hur fastighetsägare använder sig av lägenhetsrenoveringar. Avhandlingen undersöker också hur hyressektorerna utvecklats rumsligt i relation till en kommunal styrning som sökt skapa attraktiva stadsdelar, medan hyresgäster blivit alltmer marginaliserade. Avhandlingen visar slutligen hur marknadsmässiga och finansiella praktiker och logiker underminerar Sveriges universella bostadssystem och leder till ökad ojämlikhet.

Kommentator: Peter Palm, universitetslektor, Malmö universitet