Boende och välfärd 2021

4 maj, kl. 9-12
Zoom

Konferensen Boende och välfärd 2021 bjöd på föreläsningar, kommentarer och diskussioner från några av Sveriges mest erfarna forskare och praktiker inom ämnet, med syftet att bidra till ökad kunskap och utbyte om bostadsförsörjningens sociala aspekter och dess centrala utmaningar idag.

Program

Micael Nilsson, Boverket, Ingrid Sahlin, Lunds universitet och Tapio Salonen, Malmö universitet, presenterade aktuella studier. Presentationerna följdes av kommentarer samt möjlighet att för deltagarna att ställa frågor via chatt. Under ett avslutande pass sammanfattades förmiddagen av Karolina Skog, särskild utredare social bostadspolitik, i ett samtal med de tre inledarna.

Konferensen leddes av Martin Grander och Matilda Sandberg vid Malmö universitets forskningsmiljö Studier i boende och välfärd.

Micael Nilsson
Expert, Boverket

Från Barnrikehus till sociala hyreskontrakt. Den selektiva bostadspolitikens ursprung och förändring mellan 1933 och 1994

I Micaels bok (Nordic Academic Press 2021) studeras den svenska bostadspolitikens historia med fokus på den del av politiken som har rört stöd och åtgärder i syfte att främja de sämre ställda hushållens bostadsförsörjning. Den historiska berättelsen börjar med 1930-talets satsningar på öronmärkta bostäder åt mindre bemedlade barnfamiljer och avslutas med 1990-talets förändrade användning av  sociala hyreskontrakt. Studien bidrar med ny kunskap om kommunernas roll i den sociala bostadsförsörjningen, ger exempel på bostadsstöd som kan klassificeras som ”social housing” och visar hur kommunernas socialtjänst – i brist på andra stöd – fått en nyckelroll i den sociala bostadspolitiken.

Kommentatorer:
Anneli Philipson, chef utveckling och opinion, Hyresgästföreningen Södra Skåne
Bo Bengtsson, seniorprofessor i statskunskap, Uppsala universitet

Ingrid Sahlin
Seniorprofessor i socialt arbete, Socialhögskolan Lunds universitet

Kommunernas arbete mot hemlöshet 

Ingrid talade om utvecklingen av den kommunala hemlöshetspolitiken i vid bemärkelse, där också strategier för bosättning av nyanlända flyktingar inkluderas. Vilka åtgärder och lösningar används och hur förhåller de sig till kommunernas beskrivningar och kategoriseringar av målgrupperna? Presentationen bygger på såväl tidigare forskning som preliminära resultat av ett pågående forskningsprojekt om de skånska kommunerna.

Kommentatorer:
Martin Lindvall, samhällspolitisk chef, Fastighetsägarna Sverige
Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad, Malmö universitet

Tapio Salonen
Professor i socialt arbete, Malmö universitet

Samhällsbygget Gårdsten. Allmännyttans framtid?

I Tapios bok (Premiss förlag 2021) beskrivs och analyseras ett kvartssekels förändringsarbete i ett miljonprogramsområde där det allmännyttiga bostadsbolaget tagit en tydlig ledarroll i det lokala samhällsbygget. Fallstudien reser en rad angelägna och utmanande frågor om allmännyttans ställning och roll i urban stadsutveckling.

Kommentatorer:
Hanna Larsson, expert bostadspolitik, Sveriges Allmännytta
Susanne Urban, docent i sociologi, Uppsala universitet

Karolina Skog
Särskild utredare social bostadspolitik

Avslutande samtal

Karolina sammanfattade förmiddagen och medverkade i ett gemensamt avslutande samtal med Micael Nilsson, Ingrid Sahlin och Tapio Salonen.