7 mars 2023

Tid: 10.15-12
Plats: Digitalt – Zoom
På svenska

Seminarieledare: Tapio Salonen, Malmö universitet

Kommunens användning av bosättningslagen – från generös till restriktiv lokal bostadspolitik för nyanlända

Emma Holmqvist, doktor i kulturgeografi, IBF, Uppsala universitet
Kristoffer Jutvik, biträdande universitetslektor, Remeso, Linköpings universitet
Gustav Lidén, universitetslektor och docent i statsvetenskap, Mittuniversitetet

Abstract
På seminariet presenteras artikeln “Resilience in Local Housing Policy?”. Genom att analysera en enkät genomförd av Boverket med frågor till Sveriges alla 290 kommuner, så beskrivs den kommunala bostadspolitiken och användingen av nya bosättningslagen. I artikeln presenteras en typologi som delar in kommuner efter hur de själva har uppgett att de arbetar med boendefrågor för nyanlända. Det kan vara till exempel att tillgodose ett permanent bostadskontrakt eller olika former av temporära bostadslösningar. Beroende på vilken bostadspolitik som drivs i kommunen har kommunerna utrymme att upprätthålla, anpassa eller till och med förhindra en långsiktig bosättning av migranter med flyktingbakgrund. Det finns stora variationer mellan kommunerna. Hur de valt att tolka lagen är kopplat till vad det är för karaktär på kommunen, exempelvis landsbygdskommun eller förortskommun, hur situation på den lokala bostadsmarknaden ser ut, vad kommunen har för tidigare erfarenheter av flyktingmottagande och vad det är för politisk färg på kommunstyret.

Likvärdighet eller jämlikhet? Lokala narrativ om hållbar planering och bostadsförsörjning för nyanlända  

Eva Wikström, docent i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

Abstract
Sveriges kommuner har handskats olika med de skyldigheter respektive handlingsutrymme som regleringen av bosättning av nyanlända (2016:38) inneburit. Det går inte att identifiera en sammanhållen modell för bostadsförsörjning för nyanlända bland landets kommuner, då dessa kan ses variera beroende på en rad parametrar. Vilka lokala överväganden har gjorts för hur man löst bostadsfrågorna under den period då flyktingmottagandet var relativt högt? Vad innebar dessa lösningar för de nyanländas bostadssituationer och förutsättningar för integration? I projektet ”Bostad för alla? Hållbara bostadssituationer och integration för nyanlända flyktingar” har Eva Wikström, Institutionen för socialt arbete & Madeleine Eriksson, institutionen för geografi, Umeå universitet, genomfört kvalitativa studier kring dessa frågor i två av landets kommuner i norra Sverige. 

Presentationen fokuserar på några av de delresultat som visats om de narrativ som används av politiker, samhällsplanerare och tjänstemän för att motivera de bostadslösningsstrategier som valts i en av kommunerna. Bland annat belyses rollen av kommunens hållbarhetsstrategier och platsrepresentationer för de bostadslösningar man valt. En specifik syn på rättvisa i kommunens bostadsförsörjningsansvar har också visats central för legitimering av de bostadslösningar som förekommit. 

Efter de båda presentationerna hålls ett samtal talarna emellan och alla deltagare bjuds in att ställa sina frågor.