27 oktober 2021

Tid: 10.15-12
Plats: Digitalt – Zoom
På svenska

Seminarieledare: Tapio Salonen, professor, Malmö universitet

Anton Bjuggren Andersson, forskare, Stockholms universitet

Har ungdomar med bättre kontaktnät lättare att flytta hemifrån?

Abstract
Unga vuxna har ibland svårigheter med att flytta hemifrån, vilket är ett viktigt steg in i vuxenvärlden. I denna presentation kommer Andersson att diskutera en enkätundersökning av hur unga vuxna i Sverige skaffar sin bostad och i vilken utsträckning socialt kapital, föräldrars inkomst och etnisk diskriminering påverkar sannolikheten att ha flyttat hemifrån. Presentationen berör också vilken kanal som används för att hitta bostad samt vilken typ av bostad de kan flytta till – förstahandskontrakt, andrahandskontrakt eller ägt boende. Andersson avslutar med att diskutera hur olika policyval kan tänkas påverka möjligheten för tillgång till bostad för personer med olika typer av resurser.

Kommentator: Karina Villacura, doktorand, Malmö universitet

Susanne Iwarssonprofessor, Lunds universitet

Boende och hälsa under åldrandeprocessen

Abstract
Med stigande ålder blir bostaden den plats där äldre personer spenderar det mesta av sin tid och därmed har hemmet betydelse för hälsa och delaktighet under åldrandeprocessen. Dagens debatt domineras av de allra äldstas behov och problem, med fokus på vård och omsorg. I ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv är det angeläget att även reflektera över de förhållanden som gäller för tidigare skeden under åldrandet. Presentationen överblickar en 25-årig forskningslinje som inkluderar studier i Sverige och internationellt, med fokus på bostaden och hemmet som förutsättning för aktivt och hälsosamt åldrande. Den tvärvetenskapliga forskning som beskrivs präglas av blandade metoder och aktiv brukarinvolvering i forskningsprocessen. Resultaten bidrar med kunskap som synliggör behov av framsynt planering av boende för den åldrande befolkningen.

Kommentator: Jardar Sørvoll, forskare, OsloMet – Storbyuniversitetet